Положително Решение по ОВОС за вятърен парк „Габрица“

На 02.10.2023 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Шумен издаде Решение по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение на „Енергая“ ЕООД за изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия – „Габрица” и въздушна електропроводна линия (110kV), свързваща бъдеща 33/110kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на Електроенерийния системен оператор (ЕСО ЕАД) в землищата на с. Дренци, с. Габрица, с. Черноглавци – община Венец, с. Близнаци и с. Калино – община Хитрино; въздушна електропроводна линия в землищата на с. Близнаци, с. Длъжко, с. Добри Войниково, с. Сливак, с. Тимарево и с. Черна – община Хитрино, и с. Струйно и с. Панайот Волово – община Шумен.

С решението по ОВОС са постановени условия и мерки за предотвратяване, намаляване и при възможност – премахване на неблагоприятните въздействия върху околната среда и човешкото здраве, както и план за изпълнение на мерките във фазите на проектиране, строителство и експлоатация на обекта.

В законоустановения срок решението не е обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс и е влязло в законна сила на 19.10.2023 г.