Одобрен подробен устройствен план за вятърен парк „Габрица“

На 31.10.2023 г., със заповед на областния управител на област Шумен, бе одобрен подробен устройствен план – план на застрояване (ПУП – ПЗ) за смяна на предназначение на земеделска земя във връзка с инвестиционно намерение „Изграждане на Вятърен парк за производство на електрическа енергия – Габрица и въздушна линия 110kV, свързваща бъдеща подстанция 33/110kV „Близнаци“ с мрежата на „ЕСО“ ЕАД“. Разработката засяга поземлени имоти в землищата на с. Близнаци и с. Калино – община Хитрино, както и в землищата на с. Дренци, с. Черноглавци, с. Габрица – община Венец.