ОВОС

РИОСВ – Шумен допуска вятърен парк „Габрица“ до процедура по Оценка на въздействието върху околната среда

На 12.10.2021 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр. Шумен допусна до процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) инвестиционното предложение на „Дабълю Пи Джи“ ЕООД за изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия – „Габрица” и изграждане на въздушна линия  (електрически кабел 110kV), свързваща бъдещата подстанция на парка с мрежата на Електроенерийния системен оператор (ЕСО).  Процедурата по ОВОС е част от реализацията на всеки един голям инвестиционен проект. Целта на ОВОС е да се установят възможните въздействия върху околната среда и здравето на човека в резултат на строителството и експлоатацията на мащабни инвестиционни предложения.