Обява за срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС

ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
„ЕНЕРГАЯ“ ЕООД
Седалище: гр. София 1407, бул. Джеймс Баучер № 51, ет. 16

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЯТЪРЕН ПАРК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – ГАБРИЦА И ВЪЗДУШНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ 110 KV, СВЪРЗВАЩА БЪДЕЩА 33/110 KV ПОДСТАНЦИЯ „БЛИЗНАЦИ“ С МРЕЖАТА НА ЕСО ЕАД“

Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва:

ДатаЧасОбщина/КметствоМясто, адрес
16 август 2023 г.9.30 ч.Община ШуменСградата на Общинска администрация Шумен, зала 304
Адрес: гр. Шумен 9700, бул. Славянски“ 17
16 август 2023 г.12 ч.община ВенецСградата на Общинска администрация Венец
Адрес: с. Венец 9751, ул. Кирил и Методий
16 август 2023 г.13.30 ч.община Венец, кметство с. ДренциСградата на кметство с. Дренци
Адрес: с. Дренци 9788, ул. Черешите 38
16 август 2023 г.15 ч.община Венец, кметство с. ЧерноглавциСградата на кметство с. Черноглавци
Адрес: с. Черноглавци 9778, ул. Борис III № 30
16 август 2023 г.16.30 ч.община Венец, кметство с. ГабрицаСградата на кметство с. Габрица
Адрес: с. Габрица 9779, ул. Марица 20
17 август 2023 г.9.30 ч.община ХитриноСградата на Общинска администрация Хитрино
Адрес: с. Хитрино 9780, ул. Възраждане № 45
17 август 2023 г.11 ч.община Хитрино, кметство с. БлизнациСградата на кметство с. Близнаци
Адрес: с. Близнаци 9787, ул. Козлодуй № 2
17 август 2023 г.12.30 ч.община Хитрино, кметство с. КалиноСградата на кметство с. Калино
Адрес: с. Калино 9795, ул. Витоша № 20

Докладът за ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден както следва:
• Община Шумен – сградата на Общинска администрация Шумен, гр. Шумен 9700, бул. Славянски 17, стая 332a, от 10.00 ч. до 16.00 ч.
• Община Венец – сградата на Общинска администрация Венец, с. Венец 9751, ул. Кирил и Методий, кабинет на кмета, от 10.00 ч. до 16.00 ч.
• Кметство с. Дренци – сградата на кметството, с. Дренци 9788, ул. Черешите 38, кабинет на кмета, от 10.00 ч. до 16.00 ч.
• Кметство с. Черноглавци – сградата на кметството, с. Черноглавци 9778, ул. Борис III № 30, кабинет на кмета, от 10.00 ч. до 16.00 ч.
• Кметство с. Габрица – сградата на кметството, с. Габрица 9779, ул. Марица 20, кабинет на кмета, от 10.00 ч. до 16.00 ч.
• Община Хитрино – сградата на Общинска администрация Хитрино, с. Хитрино 9780, ул. Възраждане № 45, кабинет на кмета, от 10.00 ч. до 16.00 ч.
• Кметство с. Близнаци – сградата на кметството, с. Близнаци 9787, ул. Козлодуй № 2, кабинет на кмета, от 10.00 ч. до 16.00 ч.
• Кметство с. Калино – сградата на кметството, с. Калино 9795, ул. Витоша № 20, кабинет на кмета, от 10.00 ч. до 16.00 ч.

Докладът за ОВОС и приложенията към него ще бъдат на разположение на заинтересованите лица и на интернет сайта на РИОСВ – Шумен – www.riosv-shumen.eu, „ЕО и ОВОС“, „Предстоящи обществени обсъждания на Доклади за ОВОС“, на интернет сайта на „Енергая“ ЕООД – https://gabritsawind.com, „Новини и събития“ и всеки работен ден в администрацията на посочените кметства и общини и офиса на Възложителя на адрес гр. София, бул. Джеймс Баучер № 51, ет. 16, от 10 ч. до 16.00 ч.

Писмени становища могат да се предоставят на обявените по-горе места, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и на адреса на Възложителя – „Енергая“ ЕООД – гр. София, бул. Джеймс Баучер № 51, ет. 16, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя:
инж. Мая Карова, Телефон: (+359) 893 688 552; e-mail: maya.karova@cwp.global