Общността е в основата на всичко, което правим. Работим ръка за ръка с местните общности, за да създадем поредица от дългосрочни проекти, които оставят трайна следа. Става въпрос за наследството, което оставяме. Ние предоставяме алтернатива за чиста енергия, която ще бъде от полза за бъдещите поколения. Но това не е достатъчно. По време на фазата на строителството и експлоатацията искаме да подпомогнем местните общности, които правят възможно осъществяването на нашия вятърен парк, оставяйки материално наследство, което променя ежедневието за години напред.

CWP Global вярва, че България може драстично да намали цените на електроенергията за бита и бизнеса с включване на достатъчно нови ВЕИ мощности към енергийния микс на страната. Компанията предлага работещи решения за развитието на българската енергетиката и за изграждане на конкурентна икономика в контекста на глобалните цели за декарбонизация, в анализа си „Визия 2030 – За по-евтина електроенергия и по-конкурентна икономика“. Анализът показва, че най-ефективният път за българската енергетика е развитието на 7GW нови вятърни и соларни мощности, които да бъдат изградени на пазарен принцип. Привличането на частни капитали може да се случи само с актуализация на регулаторната рамка, без необходимост от държавни субсидии или инвестиции на публичен ресурс.

По този начин средната цена на електроенергията в България може да бъде намалена за хората и бизнеса. Анализът показва, че именно така в България може да се гарантират по-ниски цени на електроенергията, стабилност, независимост и предвидимост на енергийната система, което ще спомогне за увеличаването на конкурентоспособността на цялата българска икономика.

Във връзка с предстоящата енергийна трансформация на българската икономика, една от значимите инвестиции на CWP Global от 2021 г. е именно в България, посредством проектното дружество „Енергая“ ЕООД. Дружеството е създадено с цел разработването и реализацията на проект за изграждане на вятърна електрическа централа с мощност от 168 МВт, добита от инсталацията на общо 24 ветрогенератора.

Реализацията на проекта е  планирана върху териториите на две съседни общини – Венец и Хитрино, находящи се в област Шумен. Дванадесет (12) от вятърните генератори са в района на с. Габрица, с. Черноглавци и с. Дренци – община Венец. Останалите дванадесет (12) вятърни генератори са в района на с. Близнаци и с. Калино – община Хитрино.

Социална програма

В качеството си на социално отговорен инвеститор, CWP и проектното му дружество „Енергая“ ЕООД искат да си партнират ползотворно с местната администрация и общност, като основният фокус на това сътрудничество има за цел подобряване качеството на живот на местното население в дългосрочен план. Като част от проекта, „Енергая“ ЕООД планира да реализира социална програма, целяща подпомагането на различни инициативи, които са от особена значимост както за двете общини, така и за местното население. Предвиденият общ бюджет за реализация на социални инициативи до издаване на разрешение за строеж (2022-2025 г.) е в размер на 13 000 лева за всеки ветрогенератор, за който бъде издадено разрешение за строеж от компетентните органи, или общо в размер на приблизително 156 000 лева съответно за всяка една от общините – Венец и Хитрино.

Предвиденият бюджет за социалната програма ще бъде предоставян поетапно с оглед степента на реализиране на инвестиционното намерение. За усвояването на този бюджет по най-добрият начин, „Енергая“ ЕООД разчита именно на местното население и администрация, с оглед на което планираме създаването на Настоятелство на социалната програма, чиито задължителни членове ще бъдат:

  • Общински кмет
  • Председател на Общински съвет
  • Кметове на населени места, в чиито землища е планирано да бъдат разположени вятърни генератори
  • Представител на дружеството инвеститор

Настоятелството ще може да избира от кандидатствалите предложения тези проекти и инициативи, които са най-необходими за местното население и които могат да бъдат финансирани от социалната програма на дружеството.

 

 

 

 

Реализирани инициативи през 2021 г.

CWP дари преносими компютри на детски градини в община Венец.