Доклад за ОВОС

В съответствие с Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Закона за опазване на околната среда, „Енергая“ ЕООД публикува за обществен достъп Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия – Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“ с всички приложения към него.

Всяко заинтересовано лице може да се запознае с доклада за ОВОС и приложенията към него на следните линкове:

Приложения към доклад за ОВОС:

Приложения към нетехническо резюме на доклад за ОВОС:

Приложения към допълнено задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС:

Публикувано на 11. 07. 2023 г.