Вливане на „ДАБЪЛЮ ПИ ДЖИ“ ЕООД в „ЕНЕРГАЯ“ ЕООД

Считано от 29. 06. 2023 г. „ДАБЪЛЮ ПИ ДЖИ“ ЕООД е заличен търговец, вследствие на извършено преобразуване чрез вливане на „ДАБЪЛЮ ПИ ДЖИ“ ЕООД в „ЕНЕРГАЯ“ ЕООД, при което всички права и задължения на „ДАБЛЮ ПИ ДЖИ“ ЕООД преминават върху неговия правоприемник „ЕНЕРГАЯ“ ЕООД.

По силата на подписан и нотариално заверен договор за преобразуване между двете дружества, „Дабълю Пи Джи“ ЕООД дава своето изрично съгласие, всички процедури, свързани с инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия – Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО EAД“, инициирано от „Дабълю Пи Джи“ ЕООД, да се продължат от „Енергая“ ЕООД като възложител и инвеститор.